சவரனுக்கு ரூ. 312 குறைந்தது தங்கத்தின் விலை

நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை ரூ.4684 க்கு விற்பனையானது. இன்று ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை கிராமிற்கு ரூ.39 குறைந்து, கிராமானது ரூ.4645 க்கு விற்பனையாகிறது.

துய தங்கத்தின் விலையும் ஏற்ற இறக்கத்திலேயே இருந்தது. நேற்று ஒரு கிராம் தூய தங்கத்தின் விலையானது ரூ.5064 க்கு விற்பனையானது. இன்று தூய தங்கத்தின் விலை கிராமிற்க்கு ரூ.39 குறைந்து, கிராமானது ரூ.5025 க்கு விற்பனையாகிறது.